Välkomna till Reuterswärdska släktföreningens 34:e ordinarie släktmöte på Riddarhuset

Lördagen den 11 november 2017 klockan 16.00.
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Christopher O`Regan bjuder oss på kunskap och underhållning klockan 17.00. Christopher är känd för sina historiska TV-program samt även SVT:s ”Gokväll”.
Middagen börjar klockan 19.00

Riddarhuset

Pris 350:- per person för drink, trerätters middag, vin och kaffe. Ungdomar 15-25 år, 250:-. Avec och groggbar till självkostnadspris. Sambo/fästmö/fästman och egna barn, minimiålder 15 år, som inte är medlemmar i släktföreningen får deltaga som gäster till samma kuvertpris. Maximerat antal är 120 personer, vid överbokning äger släktföreningens medlemmar företräde. Släktföreningen subventionerar middagens pris och dagen-efter-besöket.

Klädsel: Smoking (ungdom mörk kostym).

Kl. 17:00, direkt efter mötesförhandlingarna, kommer Christopher O`Regan att ge en intressant och framförallt rolig inblick i det sena 1700-talets värld. Vi får möta människorna som levde då genom deras dagböcker, brev och tidningsinsändare. Kunskap och underhållning tillsammans kommer att göra föredraget till en upplevelse för såväl historieintresserade som de hittills oinvigda.

 

Söndagen den 12 november 2014 klockan 11.00

Guidad visning av Riddarhuset den 12 november 2017 klockan 11 – 12.30, följt av lunch.
Pris 120:- (ungdomar under 25 år 100:-) för hela arrangemanget inkl. lunch varmrätt,
måltidsdryck och kaffe.

 

 

Anmäl dig direkt till båda evenemangen genom att skicka den blankett som sändes med Bulletinen, och som också kan laddas ned här, till sekreteraren (adress till vänster) eller med ett e-postmeddelande med alla uppgifter. Anmälan måste skickas senast den 10 oktober 2017 och är bindande!

Avgiften insättes på bankgiro 236-3117 Reuterswärdska Släktföreningen.
Var vänlig ange vilka personer det gäller .

 

Föredragningslista

§  1            Mötet öppnas.
§  2            Justering av röstlängden.
§  3            Val av ordförande för mötet.
§  4            Styrelsens anmälan om protokollföring av mötet.
§  5            Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
§  6            Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt.
§  7            Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
§  8            Revisorernas berättelse.
§  9            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10           Minnesstund för bortgångna inom släkten sedan föregående släktföreningsmöte.
§ 11          Beslut om styrelsens förslag till reviderade stadgar, se sidan 2. För ändring av stadgarna fordras att beslut fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 12           Val av styrelse för verksamhetsperioden 2018–2020:

§ 13          Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant.
§ 14           Val av stipendienämnd om tre personer, en från varje släktgren, varav en sammankallande.
§ 15          Val av arkivnämnd om högst tre personer, varav en sammankallande.
§ 16          Val av tre ledamöter i valberedningen, en från varje släktgren, varav en sammankallande.
§ 17          Förslag att § 12 - 16 ska anses omedelbart justerade.
§ 18           Övriga ärenden samt ärenden som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Ärende ska för att tas upp ha anmälts skriftligen till styrelsen i så god tid att det kan beredas. Till ärenden ska styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.
§ 19          Utdelning av släktboken till släktföreningens nya myndiga medlemmar.
§ 20           Släktföreningsmötet avslutas av släktföreningens ordförande eller vid förfall för denne, av släktföreningsmötets ordförande.

 

 

************

17.00        Föredrag av Christopher O`Regan.
18.00        Samling i entréhallen för en drink före middagen.
19.00        Middag.
01.00        Släktmötet avslutas.